Strona sklepu MenInJob.pl korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Korzystając z pliku pomocy Twojej przeglądarki internetowej możesz zmienić lub określić warunki przechowywania i dostępu do cookie.

close

Regulamin sklepu MenInJob.pl

 I. Definicje 

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówieniaw ramach Sklepu;
 2. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 3. Konsument-Przedsiębiorca – osoba fizyczna, zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, do której stosuje się w zakresie przewidzianym przepisami prawa powszechnego przepisy dotyczące konsumentów;
 4. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 5. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.MenInJob.pl;
 6. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem meninjob.pl, za pośrednictwem, którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
 7. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
 8. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy F.H. ZEBRRA  a Klientem, zawierana w celu realizacji zamówienia z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu działającego pod adresem internetowym MenInjob.pl;
 9. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);
 10. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru. 

 
II. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem http://meninjob.pl.
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Dostępny pod adresem www.MenInJob.pl sklep internetowy prowadzony jest przez F.H. ZEBRRA, zarejestrowaną  w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.
  Dane adresowe / kontaktowe: F.H. ZEBRRA ul. Źródlana 16, 62-004 Czerwonak NIP: 7772362014, REGON: 302190998, BDO: 000520326. Wszelkie zapytania i sprawy mogą być kierowane na adres kontakt@meninjob.pl lub pod numerem telefonu 61 62 42 968 (opłata wg. cennika właściwego operatora).
 4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
  b) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
  c) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
 5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
  a) Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej bądź alternatywne przeglądarki internetowe np. Mozilla Firefox, Chrome, Safari lub Opera
  c) minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli. 
 6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
 7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa F.H. ZEBRRA zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
 8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.meninjob.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 10. Wszystkie Towary oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe i wolne od wad.

 

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego 

 1. W celu złożenia zamówienia należy dokonać rejestracji w sklepie na stronie logowania/rejestracji lub skorzystać z uproszczonej procedury zamówienia bez rejestracji.
 2. Rejestracja w sklepie następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
 3. Warunkiem zakupu jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
 4. Administratorem Danych Osobowych Klientów sklepu internetowego MenInjob.pl jest F.H. Zebrra z siedzibą w Czerwonaku przy ul. Źródlanej 16, kod 62-004.
 5. Dane osobowe klientów zarejestrowanych jak i niezarejestrowanych przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych tzw. RODO. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.
 6. F.H. ZEBRRA może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
  a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
  b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
  c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez F.H. ZEBRRA za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię F.H. ZEBRRA. 
 7. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody F.H. ZEBRRA.
 8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 9. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
  d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla F.H. ZEBRRA,
  e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet. 
 
 
IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży 
 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową meninjob.pl, dokonać wyboru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Potwierdzam zamówienie z obowiązkiem zapłaty” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie zakupów. Podsumowanie zakupów będzie zawierać informacje i opcje wyboru dotyczące:
  a) przedmiotu zamówienia,
  b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
  c) sposobu dostawy i czasu dostawy,
  d) metody płatności,
 5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest również na stronie Podsumowania zakupów dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe, wybór adresu dostawy podanego w trakcie rejestracji.
 6. Każde nowo złożone zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga ponownej akceptacji regulaminu.
 7. Po wybraniu metody płatności na stronie Podsumowania zakupów klient przejdzie na stronę ostatecznego potwierdzenia zamówienia, na której klikając w przycisk „Potwierdzam zamówienie z obowiązkiem zapłaty” wyślę zamówienie.
 8. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z F.H. ZEBRRA Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 9. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 10. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
 11. Umowa sprzedaży zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.
 12. Zamówienie, które nie zostanie opłacone przez klienta w ciągu 7 dni od jego złożenia poprzez kliknięcie przycisku „Potwierdzam zamówienie z obowiązkiem zapłaty” może zostać anulowane (nie dotyczy zamówień, które zostały złożone w opcji dostawy i zapłaty za pobraniem).
 13. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 
V. Dostawa

 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

  Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przy płatności z góry przesyłką: Pocztex Kurier 48 - kurier Poczty Polskiej, kurierem DPD, DHL, Inpost lub UPS, Listem poleconym ekonomicznym Poczty Polskiej (dostawa listem poleconym ekonomiczny jest dostępna w przypadku niektórych produktów o małych gabarytach takich jak np. żyletki, patyczek ałunu, obcinaczka do paznokci). Przy płatności przy odbiorze tzw. pobranie, dostawa realizowana jest przesyłką Pocztex Kurier 48 pobranie, DHL, UPS lub Kurierem DPD. 

  Koszty dostawy i terminy jej realizacji znajdują się na stronie sklepu w zakładce Informacje/Koszty i czas dostawy.
  Bezpośredni link to: http://meninjob.pl/content/1-koszty-i-czas-dostawy 

  Ponadto przesyłkę można odebrać osobiście i bezpłatnie po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod nr 61 62 42 968 (opłata wg. cennika właściwego operatora). Produkty można w takim wypadku odebrać pod adresem:

  F.H. ZEBRRA
  ul. Źródlana 16
  62-004 Czerwonak koło Poznania

  Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia na stronie podsumowania zakupów.
   
 2. Termin dostawy w niżej wymienionych opcjach, które Klient ma do wyboru podczas składnia Zamówienia wynosi:
  - Pocztex Kurier 48 - od 1 do 2 roboczych,
  - Pocztex Kurier 48 pobranie - od 1 do 2 roboczych,
  - Inpost Paczkomaty - od 1 do 2 roboczych,
  - Kurier DHL - 1 dzień roboczy,
  - Kurier UPS - 1 dzień roboczy
  - Kurier Inpost - 1 dzień roboczy
  - List polecony ekonomiczny Poczty Polskiej - sugerowany termin dostawy przez Pocztą Polską wynosi 3 dni robocze.
   
 3. Czas realizacji Zamówienia w sklepie internetowym wynosi maksymalnie 1 dzień roboczy liczony od momentu złożenia Zamówienia przez Klienta i zaksięgowania na koncie bankowym F.H. Zebrra wpłaty Klienta za złożone Zamówienie, chyba że Klient w trakcie składania Zamówienia określił sposób uiszczenia ceny za Zamówienie poprzez płatność za pobraniem.

  Do tego czasu należy dodać termin dostawy przez wybranego przewoźnika, które podano w punkcie V ppkt. 3 regulaminu, aby uzyskać całkowity czas realizacji Zamówienia.
 4. Zamówienia można składać przez całą dobę. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 14.00 lub w sobotę, niedziele i święta rozpatrywane będą od rana następnego dnia roboczego. 
 5. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail lub poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia. W przypadku osób fizycznych do przesyłki zostanie dołączony paragon, a w przypadku firmy faktura VAT.
   

VI. Ceny i metody płatności 

 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki.
 2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
  a) przelewem na poniższy numer konta bankowego:

  ING BANK
  Nr rachunku: 32 1050 1520 1000 0090 9837 7733

  b) płatnością w systemie płatności internetowych PAYU organizowanym przez Payu S.A.,
  c) płatnością w systemie płatności internetowych Przelewy24 organizowanym przez PayPro S.A.,
  d) płacąc gotówką przy odbiorze do rąk doręczyciela - przesyłka Pocztex Kurier 48 pobranie,
  e) gotówką w momencie odbioru osobistego w siedzibie firmy.
   

VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy  

 1. Klient będący Konsumentem lub Konsumentem-Przedsiębiorcą ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia dostarczenia rzeczy. W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować  F.H. Zebrra o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, lub pocztą elektroniczną). Oświadczenie należy przesłać na adres e-mail kontakt@meninjob.pl lub na poniższy adres korespondencyjny:

  F.H. Zebrra (MenInJob.pl)
  ul. Źródlana 16
  62-004 Czerwonak

  Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy można pobrać klikając tutaj. Klient może skorzystać z proponowanego wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
   
 2. W przypadku odstąpienia od umowy Klient otrzyma zwrot otrzymanych od niego przez F.H. Zebrra płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sklep MenInJob.pl), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym F.H. Zebrra została poinformowana o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyrazi zgodę  na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem jego płatności.
 3. F.H Zebrra może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 4. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz(y) pod adres F.H. Zebrra ul. Źródlana 16, 62-004 Czerwonak, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
 5. Bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy ponosi Klient.
 6. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 7. Zwracaną rzecz o ile możliwe, Klient powinien odesłać w oryginalnym opakowaniu, przy czym nie jest to warunkiem koniecznym dla spełniania skuteczności odstąpienia od umowy.
 8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:

  1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
  12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
   

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

 1. F.H Zebrra jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem lub Konsumentem-Przedsiębiorcą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
 2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres kontakt@meninjob.pl lub adres siedziby sprzedającego F.H. Zebrra, ul. Źródlana 16, 62-004 Czerwonak. F.H. Zebrra zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Brak odpowiedzi na reklamacje po tym terminie będzie oznaczać, że została ona uwzględniona.
 3. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
  a). imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
  b). datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
  c). przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
  d). wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
  e). podpis Klienta (tylko jeżeli reklamacja jest wysłana w wersji papierowej)
   

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. F.H. ZEBRRA podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić F.H. ZEBRRA o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: F.H. Zebrra, ul. Źródlana 16, 62-004 Czerwonak lub mailowo pod adres kontakt@meninjob.pl bądź przy użyciu formularza kontaktowego.
 4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 5. F.H. ZEBRRA zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Brak odpowiedzi na reklamacje po tym terminie będzie oznaczać, że została ona uwzględniona.

 
X. Postanowienia końcowe 

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy F.H. ZEBRRA a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy F.H. ZEBRRA a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę F.H. ZEBRRA.
 3. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem:http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.